Prenájom zariadení

Zariadenia XEROX si môžete zaobstarať formou priameho nákupu, operatívneho prenájmu alebo finančného leasingu.

Finančný leasing

 • Poskytovateľ má povinnosť predať predmet leasingu po ukončení doby prenájmu nájomcovi alebo má s nájomcom dojednanú opciu kúpy s vopred dohodnutou cenou, ktorá je obvykle výrazne nižšia ako tržná cena.
 • Predmet nájmu je po celú dobu leasingu majetkom prenajímateľa a prevádzkovateľom je nájomca.

Operatívny prenájom

 • Prenajímateľ nemá povinnosť predať predmet nájmu nájomcovi po ukončení doby prenájmu.
 • Súčasťou nájomnej zmluvy je údržba a opravy predmetu leasingu.

Prenájom zariadení (XEROX Leasing)

Zmyslom prenájmu od XEROX-u je komplexné zaistenie všetkých služieb potrebných na prevádzku tlačových a multifunkčných zariadení. Tento prenájom priamo od výrobcu bez účasti tretích strán možno prirovnať k operatívnemu leasingu. Súčasťou prenájmu je servisné zabezpečenie pre Vaše zariadenie.

Nájomnú zmluvu je možné uzatvoriť na 36, 48 alebo 60 mesiacov podľa Vašich individuálnych potrieb. Po ukončení doby prenájmu má zákazník možnosť zariadenie za zvýhodnených podmienok odkúpiť, obvykle v cene jednej mesačnej splátky alebo zariadenie vrátiť spoločnosti XEROX.

Prečo je pre Vás výhodnejší prenájom priamo od Xeroxu?

 •  Financovanie priamo od výrobcu.
 •  Servisné zabezpečenie zariadenia je súčasťou nájomnej zmluvy.
 •  Pevná úroková sadzba po celú dobu kontraktu.
 •  Fixné splátky po celú dobu trvania zmluvy.
 •  Bez poplatkov za spracovanie.
 •  Jednoduché uzavretie zmluvy s minimom podkladov.
 •  Splátka je pre Vás daňovo uznateľný náklad (mesačná splátka = prevádzkové náklady).
 •  Platba nájomného a servisných služieb je súčasťou jedného daňového dokladu.
 •  Doba prenájmu je štandardne 36, 48 alebo 60 mesiacov.
 •  Po uplynutí riadnej doby nájmu a zaplatení všetkých splátok možnosť odkúpenia zariadenia (obvykle vo výške jednej mesačnej splátky).
 •  Flexibilný prístup k finančnej situácii zákazníka – nastavenie štruktúry platieb podľa individuálnych požiadaviek.
 •  Minimálna hodnota zariadenia do leasingu je 1 000 € bez DPH (túto minimálnu hodnotu možno dosiahnuť aj kombináciou strojov s nižšou nadobúdacou hodnotou alebo softvérom).